Juhtimis- ja arengumeetodite mõju organisatsioonikultuurile

AS SWEDBANK näitel, 2011 aastal
Eesmärgiks oli uurida erinevate juhtimis – ja arengumeetodite mõju organisatsioonikultuurile. Mis on coachiv juhtimine ja coachiva stiili mõju organisatsioonikultuurile, kuivõrd kultuur on oluline osa omavahelistest suhetest ja tulemuslikkusest? Autori hüpotees, et juhid võivad coachimise kõrvale heita ja naasevad vanade juhtimisstiilide juurde, kuna need on olnud tulemuste saavutamisel efektiivsemad  ning võtavad ootust rakendada inimeste arendamisel coachivat arengumeetodit ajutise kampaaniana, ei leidnud kinnitust. Juhid on avatud ja näevad kasu sellest stiilist. Valmis on ka meeskonnaliikmed, kes ootavad juhtidelt oma arengukohtade väljaselgitamist ning soovivad, et juht neid kuulaks. Selgus, et juht omakorda arvas, et ta leiab arengukohti ja kuulab oma inimesi. Küsimus ongi, kuidas siis treenida enda oskuseid nii, et ka meeskond seda tajuks? Ehk siis, milline on tõeliselt rakenduslik coachiv juhtimine?

Sa võid oma käsitöö-oskust arendada lõputult. Ühel päeval oled sa tipus. Kuhu ja kuidas edasi? Käsitöö-oskusest üksi ei piisa. Piisab aga sinust enesest.
Avarda Iseennast.

Et soodustada coachivat juhtimisstiili, peaks seda stiili rakendama ülevalt-alla meetodil ehk iga tasandi juht tunnetab oma juhi juures selle arengumeetodi rakendamist, ainult nii saab see organisatsioonis päriselt levida. Juhi väga oluline oskus on suhtlemisoskus, see on aluseks meeskonnas heade suhete hoidmiseks. Hea läbisaamine juhiga võib motiveerida töötajat organisatsiooni nimel veelgi enam pigutama ja on edukuse võtmeteguriks. Sellest võib saada konkurentsieelis! Juhtimisel oodatakse, et juhid kasutaksid coachivat juhtimisstiili, kuna see on seotus ka hästi ettevõtte peamise eemärgiga – olla pikaajaline usaldusväärne partner oma kliendile.

Voog on ülikontsentreerunud keskendumise tasand, mis loob absoluutse neeldumise tegevusse.
Selleni jõuda võib olal lihtne, saavutus on selles püsida

Zero Zone praxis for Executives

Coachiv juhtimine

Peamised positiivsed mõjud, miks peaks väärtustama ja rakendama:

Kasvab lojaalsus, kuna toimub pidev tegelemine töötaja arendamisega, mis motiveerib ja hoiab soovi olla just selle organistasiooni liige
Organisatsioonikultuuri veealuse osa tekkimise võimaluse vähendamine, ei teki organisatsioonikultuuri väiksemaid alamkultuure.
Kiirenevad õppimise protsessid, seoses sellega ka organisatsioonikultuuri kiirem omandamine.
Aitab kujundada hoiakuid, kaasab töötajad protsessidesse sh ka organisatsioonikultuuri võimalikesse muudatustesse.
Paraneb koostöö erinevate üksuste vahel.
Paraneb organisastiooni oskus näha töötajate varjatud külgi, võimalike talentide varajane avastamine ja arendamine. Seeläbi rakendada töötajat tema võimete kohaselt.
Juhi käitumine ja suhtumine on eeskujuks töötajate käitumisele klientidega! Coachivast juhtimisest coachiva müügini!
Kasvava motivatsiooni ja rahulolu läbi tõuseb ka tulemuslikkus, see kumab ka kliendile ja klient on lojaalsem.
Pidev töö inimestega hoiab tulevikus kokku aega ja ka kulusid.