Identiteet, uskumused ja toetavad suhted.

3 võtit professionaalse arengu avamiseks. Äripäev, 2023.
Professionaalne areng on mitmekülgne teekond, mis ulatub kaugemale tehniliste oskuste ja teadmiste omandamisest. Selle keskmes on sügav seos isiklike uskumuste, väärtuste, suhete ja enesetaju ehk identiteediga. Mis on professionaalne areng?
Professionaalsus on su oskused, teadmised, kogemused ja muud tööalased kompetentsid, mille abil saad valitud ametis edu saavutada. Areng tähendab pidevat õppimist, enesetäiendamist ning valmisolekut kohaneda ja olla uuele avatud.
Kui vaatame professionaalset arengut puu metafoorina, siis iga puu saab alguse seemnest. Seeme sümboliseerib sinu algtaset –algteadmised, oskused ja huvid, mis sul juba olemas on. Ehk alguses oled kui väike seeme, sooviga kasvada ja areneda. Seeme pannakse mulda ning mullaks on haridus ja kogemused. Toitvas pinnases tekivad juured ja algab kasvu faas – sa omandad uusi teadmisi, kogemusi ja oskusi. Puu juurestikku võib vaadelda kui isikliku arengu põhialuseid ehk sinu isiklikud väärtused, uskumused ja identiteet on aluseks sinu professionaalsele arengule. Oksad on sinu erialane suund. Puu kasvab ja hargneb erinevateks harudeks, mis sümboliseerivad erinevaid erialaseid suundi või valdkondi, mida sa uurid või kuhu oma karjääris liigud. Lehed on sinu täiustatud oskused ja teadmised, mida sa omandad oma professionaalsel teekonnal. Õied ja viljad tulevad edu ja tulemuste tekkimisega. Kui soodne pinnas on loodud ja puu on suureks kasvanud, hakkab see õitsema ning seejärel vilju kandes näitama saavutusi, edukaid projekte ja positiivseid tulemusi sinu professionaalses tegevuses. Mõnikord tulevad lehed ka peale õisi ehk see näitab analüüsi olulisust sinu teekonnal. Vahepeal peatud ja märkad, mis töötab ja mida saab veel paremini teha.
Lehtede langemine sügisel võib sümboliseerida aega, mida sa kasutad eneserefleksiooniks, uurides oma senist kasvu ja valmistudes uuteks väljakutseteks. Langenud lehed on justkui vanad uskumused, mõttemustrid ja lähenemisviisid, mis sind enam ei toeta ning sa teed ruumi uutele ideedele ja suundadele. See võib olla ka aeg, kus oled saavutanud kindlad eesmärgid või on lõppenud konkreetne projekt, millele järgneb uus algus. Samuti võib see olla periood, kus oled valmis liikuma järgmisele tasemele oma ametialasel teekonnal. Lehtede langemine on osa looduslikust tsüklist ning samamoodi on ka professionaalses arengus oma ajatsüklid ja
etapid.

3 võtit sügava professionaalse arengu avamiseks!

Kujuta ette suurt õunaaeda, palju viljakaid puid. See on kui organisatsioon, kus igaüks võtab vastutuse enda arengu eest ning kus väärtustatakse igaühte sellisena nagu ta on. Tugev individuaalne ja ühine uskumuste süsteem ning toetav koostöö loovad võimaluse igaühel vilju kanda enda täieliku potentsiaaliga. Need on identiteet, uskumused ja suhted.

Mis on identiteet ja milline on selle mõju professionaalsele arengule?

Professionaalses arengus on oluline sinu enda isik ning sinu loodud ametialane identiteet. Identiteet on sinu minapilt või ka mina-tunnetus ehk see, kuidas sa ennast tajud ja kuidas soovid, et teised sind näeksid. Minapilt sisaldab sinu arusaamu omaenda isiksusest, väärtustest, uskumustest, huvialadest ning sellest, kuidas sa suhtled teiste inimestega. Identiteet on isiklik ja ainulaadne, kujundades seda, kes sa oled. Identiteet ei ole staatiline, see areneb kogemuste, suhete ja isiklike ja profesionaalsete eesmärkide poole liikumise kaudu. Oma professionaalse identiteedi omaksvõtmine hõlmab tugevat arusaama tugevustest, väärtustest ja püüdlustest, mida sa kasutad enda teekonnal. Kui viid professionaalsed jõupingutused kooskõlla oma autentse minaga, on sul palju suurem tõenäosus leida rahulolu ja eesmärgistatus oma töös. Kui sa ametialaseid ootuseid ei saa endale omaseks teha ning minapilti panna, siis kahjuks on su töösooritus poolik ja tulemused ei tule. Isegi, kui oskad seda mõistusega endale omaseks luua, siis sügaval sisimas sa ei usu, et see on saavutatav.
Mitmekesisust ja kaasatust väärtustavad organisatsioonid toetavad positiivsete professionaalsete identiteetide kujunemist. Töökoht, mis hindab ja tähistab erinevaid taustu, vaateid ja talente, loob keskkonna, kus inimesed tunnevad end nähtuna, kuulduna, mõistetud ja volitatuna andma oma unikaalset panust organisatsiooni ühisele edule.

Kuidas on seotud uskumused ja professionaalne areng?

Uskumused loovad sinu reaalsuse, peegelduvad su käitumises, loovad tundeid ja emotsioone ja ka reageerimist nendele. Nad annavad tugeva aluse, millele ehitatakse professionaalne areng. Uskumused kujundavad meie suhtumist, juhivad otsustusprotsesse ja mõjutavad seatud eesmärke. Sinu usk oma võimetesse mängib võtmerolli su professionaalse teekonna kujundamisel. Samas tasub olla teadlik, et kõik uskumused võivad olla piiravad. Ka positiivsed toetavad uskumused võivad olla samaaegselt piiravad, kuna fikseerivad sinu potentsiaali teatud piirini. Tegelikkuses võib ulatuda see palju kaugemale – sa lihtsalt ei ole tulnud kunagi selle peale, et proovida. Liigne enesekindlus võib piirata isiklikku ja professionaalset kasvu, viia läbikukkumiseni või takistada koostööd teiste inimestega.
Kui sa usud oma võimesse ületada väljakutseid, saavutada edu ning näitad vastupidavust ja visadust tagasilöökide korral, siis selline enesekindlus toidab suhtumist õppimisse ja arengusse. See omakorda soodustab mõtteviisi, mis toetab pidevat soovi ennast valitud professioonis teostada. Igaühe isiklikud uskumused loovad selle keskkonna, kus ta töötab.
Juhi uskumused võivad olla takistuseks kogu meeskonna arengule. Kui juht ei suuda enda uskumuste süsteemi ja identideedi tasandile viia ülevalt poolt tulnud korraldust, ei suuda ta seda viia oma meeskonnani ja siis ei tule ka tulemused. Tugevad ja positiivsed uskumused loovad pinnase, kus saavad juurduda elujõulised ideed ja eesmärgid. Lisaks ulatuvad uskumused individuaalsest tasandist kaugemale, hõlmates organisatsioonisiseseid väärtusi ja kultuurinorme. Isiklike ja organisatsiooniliste uskumuste kooskõla on oluline harmoonilise ja rahuldust pakkuva töökogemuse saavutamiseks. Kui indiviidi uskumused kattuvad tema töökeskkonna omadega, loob see soodsa keskkonna kasvuks, koostööks ja innovatsiooniks. Näiteks uskumus, et ma võin eksida. Kui eksimine ei ole karistatav, vaid seda käsitletakse kui õpikogemust, ei karda sa eksida ja proovid enamat.

Kas tuleb tuttav ette?

“Kes olen mina, et selliseid asju teha?”, “Mis kasu sellest on?”, “Ma ei vääri õnne”, “Ma kukun nagunii läbi”, “Mina ei ole piisav”, “Ma ei ole tahetud”, “Ma pole õnne ja edu välja teeninud”, “Teised niikuinii ei tule kaasa”
Mõtiskle korraks, millised uskumused või mõtted toetavad su energiat, entusiasmi ja heaolu. Millised uskumused või mõtted neid piiravad?

Milleks sa vajad tugivõrgustikku ja selles olevaid suhteid?

Ükski professionaalne teekond pole üksildane, sest karjääri kujundamisel mängivad olulist rolli suhted. Tugevate professionaalsete sidemete loomine pakub tugisüsteemi, mis väljendub coachingus, mentorluses või koostöövõimalustes. Suhted võivad ulatuda kaugemale töökohast ning jõuda välja professionaalsete võrgustikeni, konverentsideni ja veebikogukondadeni.
Tugisüsteemi suhted varustavad arenevat identiteeti ehk sinu minapilti professioonis vajalike ressurssidega. Eriti mõjukas suhtedünaamika on mentorlus, mis oluliselt mõjutab professionaalset arengut. Mentor pakub väärtuslikke teadmisi, jagab kogemusi ja annab konstruktiivset tagasisidet. Mentori ja õpilase omavahelise teadmiste ja tarkuste vahetamise käigus tekib dünaamiline õpikeskkond, mis kiirendab oskuste ja pädevuste arengut. Mentorit vajad, kui sa oled valdkonnas või erialal uus. Lisaks aitavad suhted kolleegidega kaasa koostööle, mis stimuleerib loovust ja probleemide lahendamist. Kolleegidelt saadud konstruktiivne tagasiside soodustab pideva parendamise kultuuri, julgustades inimesi oma oskusi arendama ja teistega jagama.
Coaching´ust on abi siis, kui teatud oskused on omandatud ning on juba ka kogemusi. Coach´i abiga saad korrastada oma peas olevat infot ning vormida selle konkreetseks tegevuskavaks. Sügavam teraapiline coaching aitab sul uurida ka oma sisemaailma mõistmaks seda, mis takistab su professionaalset arengut. Terapeutilise coach´i abiga saad analüüsida enda uskumuste põldu – on seal umbrohi või õitsev lilleaed? Saad teada, millised on su uskumused ning kas need pigem aitavad sind või on hoopis piiravad. Professionaalse arengu keerulises mustris on uskumused, suhted ja identiteet omavahel tihedalt läbi põimunud ning kujundavad su teekonda. Selle teadvustamine toetab terviklikku ja rahuldust pakkuvat professionaalse arengu kogemust. Teadvustades enda uskumusi, luues toetavaid uskumusi ja tähendusrikkaid suhteid ning võttes omaks enda ametialase identiteedi, avad sa enda professionaalse kasvu täieliku potentsiaali.

Vaata lisaks: